ІНСТРУКЦІЯ про проведення звітів і виборів в організаціях УТМР

Статус
Закрита.

Яковлев В.А.

S-Moderator
Команда форуму
ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова президії

Всеукраїнської ради УТМР

21.12.2016 № 33-7
ІНСТРУКЦІЯ

про проведення звітів і виборів в організаціях

Громадської організації «Українське товариство мисливців і рибалок»1. Загальні положення

1.1. Вибори вищих керівних органів (органів управління) у Громадській організації «Українське товариство мисливців і рибалок» (надалі – УТМР), її відокремлених підрозділах та первинних організаціях (клубах) проводяться у строки, визначені Статутом УТМР. Одночасно із ними обираються відповідні контрольні органи Товариства, його відокремлених підрозділів та, за наявності підстав, передбачених пунктом 6.12.1 Статуту УТМР (первинні організації (клуби) УТМР, які нараховують не менше 50 осіб), - ревізорів первинних організацій (клубів).

1.2. Формування органів управління та контрольних органів Товариства проводиться знизу доверху шляхом обрання безпосередньо на загальних зборах, конференціях або з’їзді.

1.3. У разі проведення позачергової конференції, з’їзду, повноваження обраних на них рад, їх голів, ревізійних комісій (ревізорів) зберігаються до проведення чергової конференції, з’їзду.

1.4. Звітні доповіді органів управління Товариства чи його відокремлених підрозділів попередньо обговорюються та затверджуються на засіданнях відповідно Всеукраїнської ради чи раді відокремленого підрозділу УТМР, який проводить конференцію.


2. Порядок скликання загальних зборів, конференцій, з’їзду

2.1. Загальні збори первинної організації (клубу) УТМР скликаються головою первинної організації (клубу). Рішення про скликання з’їзду УТМР приймає Всеукраїнська рада УТМР, а про скликання конференцій власних організацій УТМР рішення приймають відповідні Кримська республіканська, обласні, регіональні, районні, міжрайонні, міськрайонні, міські ради УТМР. У виключних випадках, коли це обумовлено інтересами Товариства, Кримська республіканська, обласні, Київська міська, Севастопольська регіональна ради УТМР можуть скликати чергові та позачергові конференції підпорядкованих їм за адміністративно-територіальним принципом міських, районних, міжрайонних, міськрайонних організацій УТМР. У виключних випадках, коли цього вимагають інтереси Товариства, Всеукраїнська рада УТМР може скликати конференцію любого відокремленого підрозділу Товариства, а також загальні збори первинних організацій (клубів).

2.2. Рішення про скликання з’їзду, конференції, загальних зборів повинні оформлятися письмово.

Рішення про скликання з’їзду УТМР, конференції Кримської республіканської, обласної, регіональної, районної, міжрайонної, міськрайонної, міської організації УТМР обов’язково повинно містити: норму представництва, час, місце скликання та порядок денний з’їзду чи конференції. Рішення про скликання загальних зборів первинної організації (клубу) УТМР повинно містити відомості про час, місце скликання та порядок денний загальних зборів. Про прийняте рішення щодо проведення загальних зборів, конференції, з’їзду сповіщаються відповідні члени УТМР) до початку щонайменше (не пізніше ніж):

- загальних зборів – за один місяць;

- конференції - за два місяці;

- з’їзду – за три місяці.


3. Організація роботи з підготовки засідання загальних зборів, конференцій, з’їзду

3.1. Організація роботи з підготовки засідання загальних зборів первинної організації (клубу) УТМР покладається на голову цієї організації (клубу), конференцій – на голову президії ради відповідної організації УТМР, з’їзду – на голову президії Всеукраїнської ради УТМР, а у разі їх відсутності – на їх заступника чи на призначеного у встановленому Статутом УТМР порядку виконуючого обов’язки голови.

3.2. На початку підготовчої роботи складається план підготовки до проведення засідання з’їзду, конференції, який затверджується відповідно головою президії Всеукраїнської ради, ради відокремленого підрозділу. У плані поетапно визначаються заходи, необхідні для підготовки та проведення засідання, терміни їх виконання та відповідальні особи за виконання певних заходів.

3.3. Під час підготовчої роботи розробляються та друкуються за допомогою комп’ютерної та розмножувальної техніки чи у інший слушний спосіб матеріали для проведення з’їзду, конференції, у тому числі – проекти запланованих рішень (постанов) у кількості, залежно від чисельності учасників запланованого заходу (у першу чергу – із правом голосу).

3.4. Певним чином готується приміщення, що здатне вмістити всіх учасників заходу та запрошених, а також президію у запланованій кількості.

3.5. За можливість (бажано) влаштувати акустичне забезпечення приміщення, а також робоче місце для секретаріату заходу.

3.6. Перед початком загальних зборів, конференції, з’їзду обов’язково проводять реєстрацію їх учасників, делегатів, що прибули для участі. Реєстрація делегатів проводиться у Реєстрі делегатів, які зареєструвалися для участі у конференції, з’їзді (додаток 1).


4. Правомочність і періодичність проведення загальних зборів, конференцій, з’їздів та інших органів управління Товариства

4.1. Правомочними вважаються:

а) загальні збори первинної організації (клубу) УТМР, якщо на них присутні більше половини членів УТМР, які стоять на обліку в цій організації;

б) конференція, якщо на ній присутні дві третини обраних делегатів;

в) з’їзд УТМР, якщо на ньому присутні дві третини обраних делегатів.

При визначенні кворуму позачергового з'їзду, конференції, делегати, які вибули з членів УТМР, не враховуються;

г) засідання Всеукраїнської ради УТМР, рад Кримської республіканської, обласної, регіональної, районної, міжрайонної, міськрайонної, міської організації УТМР, їх президій, якщо в ньому бере участь дві третини кількісного складу.

4.2. З’їзд УТМР, конференції Кримської республіканської, обласної, регіональної, районної, міжрайонної, міськрайонної, міської організації УТМР проводяться раз на сім років.

Позачергові конференції, які скликаються у разі необхідності в зв’язку зі смертю обраного голови, або неспроможністю останнього виконувати свої обов’язки за станом здоров’я, або інших поважних причин, у тому числі за рішенням Всеукраїнської, Кримської республіканської, обласної, регіональної, районної, міжрайонної, міськрайонної, міської ради УТМР, а також на підставі ініціативи не менше двох третин відповідно первинних організацій (клубів) УТМР чи районних організацій. Позачергові з’їзди, у разі необхідності, можуть скликатися за рішенням Всеукраїнської ради УТМР, а також за ініціативою не менше як 10 % членів Товариства.

У разі проведення позачергової конференції, з’їзду, повноваження обраних на них рад, їх голів, ревізійних комісій зберігаються до проведення чергової конференції, з’їзду.

4.3. Загальні збори первинних організацій (клубів) УТМР скликаються головою первинної організації (клубу) в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік.

4.4. Засідання президії Всеукраїнської ради УТМР, президій рад Кримської республіканської, обласної, регіональної, районної, міжрайонної, міськрайонної, міської організації УТМР скликаються не рідше одного разу в квартал.

Засідання Всеукраїнської ради УТМР, рад Кримської республіканської, обласної, регіональної, районної, міжрайонної, міськрайонної, міської організації організацій УТМР скликаються не рідше одного разу на рік.


5. Чисельність складу керівних органів УТМР

5.1. Кількісний склад Всеукраїнської ради УТМР, рад Кримської республіканської, обласної, регіональної, районної, міжрайонної, міськрайонної, міської організації УТМР визначається відповідними рішенням з’їзду УТМР чи конференції з урахуванням особливості організації . Чисельність членів ради повинна бути достатньою для вирішення завдань, що покладаються на неї Статутом УТМР, але такою, що дозволяє у необхідний момент забезпечити кворум для проведення її засідання (правомірність прийнятих рішень). На цей час пропонується чисельність Всеукраїнської ради УТМР у кількості не більше 51 особи, Кримської республіканської, обласних, Київської міської, Севастопольської регіональної організацій УТМР – не більше 25 осіб, інших регіональних, районних, міжрайонних, міськрайонних, міських організації УТМР – не більше 21 особи.

5.2. Кількість членів президії Всеукраїнської ради, президій рад Кримської республіканської, обласної, регіональної, районної, міжрайонної, міськрайонної, міської організації УТМР не може перевищувати однієї третини від численності відповідної ради УТМР. Члени президії ради обираються виключно із складу цієї ради.

5.3. Рішення первинної організації (клубу) УТМР приймається відносною (простою) більшістю голосів від числа присутніх членів первинної організації (клубу) УТМР.

5.4. Рішення Всеукраїнської ради УТМР, ради Кримської республіканської, обласної, регіональної, районної, міжрайонної, міськрайонної, міської організації УТМР, їх президій приймаються відносною (простою) більшістю голосів від числа присутніх її членів.

Рішення з’їзду з питань, передбачених п.п. а), в), г), д), ж) п. 6.11.1.1 Статуту УТМР, приймаються за підтримки не менш як ¾ голосів присутніх на з’їзді делегатів.


6. Керівні та робочі органи звітно-виборних зборів, конференції, з’їзду

6.1. Керівним органом звітно-виборних зборів, конференції, з’їзду є обрана ними робоча президія, що обирається відкритим голосуванням, керує роботою відповідного органі, несе відповідальність за правомірність проведення засідання цього органу, слідкує за дотриманням вимог Статуту УТМР та нормативних документів Товариства. До складу робочої президії можуть обиратися представники вищестоящих органів Товариства, державних органів, запрошені.

6.2. Головує на з’їзді (конференції) особа з числа делегатів, обрана з’їздом (конференцією) головою з’їзду (конференції).

У разі проведення позачергового з’їзду (конференції), вищезазначена функція покладаються на чинного голову президії Всеукраїнської ради УТМР (президії ради відповідної організації, яка проводить свою конференцію. У разі призначення у порядку, визначеному Статутом УТМР, виконуючого обов’язки голови президії ради відповідного відокремленого підрозділу Товариства, обов’язки головуючого на конференції виконує ця особа).

На загальних зборах первинної організації (клубу) головує голова цієї організації (клубу).

6.3. За рішенням загальних зборів, конференції, з’їзду можуть обиратися їх робочі органи:

- мандатна комісія - для перевірки повноважень делегатів конференції чи з'їзду;

- секретаріат, який очолює секретар, обраний відповідно загальними зборами, конференцією чи з’їздом, – для організації протоколювання заходу, оформлення та розшифрування їх стенограм або звукозапису, надання допомоги президії у вирішенні організаційних питань. У разі проведення позачергового з’їзду (конференції) обов’язки секретаря загальних зборів, конференції чи з’їзду виконує чинний секретар президії ради відповідної організації;

- редакційна комісія – для підготовки (доопрацювання) проектів рішень (постанов) загальних зборів, конференції, з’їзду, передачі матеріалів засобам масової інформації;

- лічильна комісія (лічильники) – для ведення підрахунку голосів під час відкритого або закритого (таємного) голосування. У малочисельних організаціях підрахунок голосів може проводити президія (голова) зборів або, за її дорученням, один із учасників зборів.

6.4. У разі необхідності на загальних зборах, конференції, з’їзді можуть утворюватися інші робочі органи для сприяння вирішенню завдань заходу.


7. Порядок обрання органів УТМР

7.1. Органи управління та контрольні органи Товариства всіх рівнів обираються безпосередньо на загальних зборах, конференціях, з’їздах. ,

7.2. До початку голосування з усіх питань порядку денного, мандатна комісія конференції, з'їзду має перевірити повноваження делегатів (подані делегатами документи, що підтверджують повноваження останніх), про що складається протокол мандатної комісії (додаток 2), та доповісти свої висновки конференції (з'їзду), які приймають рішення про визнання (невизнання) повноважень делегатів.

У разі визнання повноважень делегатів, мандатна комісія заміняє останнім посвідчення делегата (додаток 3) на мандат делегата (додаток 4).

7.3. Пропозиції щодо кількісного та персонального складу органу управління чи контрольного органу УТМР та їх голів можуть вноситися як завчасно, так і безпосередньо на загальних зборах, конференції, з’їзді як колегіально, так і особисто кожним членом УТМР.

З цією метою органом Товариства, який проводить загальні збори, конференцію, з’їзд, може утворюватися робоча комісія із формування пропозицій щодо кількісного та персонального складу органу, що обирається. За рішенням загальних зборів, конференції, з’їзду допускається скликання нарад представників делегацій для вирішення зазначених пропозицій.

7.4. Вибори в усі керівні органи та ревізійні комісії проводяться відкритим або закритим (таємним) голосуванням відповідно до рішення з’їзду, конференції, загальних зборів. Обраними вважаються кандидати, за яких проголосувала відносна (проста) більшість від числа присутніх делегатів.

7.5. Після виборів членів рад, ревізійних комісій та їх голови, за результатами доповідей та висновків мандатної комісії та лічильною комісією, конференцією, з'їздом приймається постанова про визнання їх повноважень.

7.6. Відповідним чином обираються делегати на конференцію, з’їзд. Кількість делегатів, що обираються, залежить від чисельності організації, яка обирає делегатів, та норми представництва, встановленої для конференції, з’їзду, на які обираються делегати.

Обраним делегатам видається посвідчення делегата (див. додаток 3), яке підписує голова президії ради організації, від якої обирається делегат. Одночасно голови президій рад організацій УТМР, від яких обираються делегати, надають до президій організацій УТМР, що будуть проводити конференції, з’їзди, список делегатів, обраних для участі у цих конференціях, з’їздах, за встановленою цим положенням формою (додаток 5).

7.7. У виключних випадках, з метою забезпечення їхньої правоздатності (прийняття правомірних рішень), ради всіх рівнів та ревізійні комісії мають право кооптувати до свого складу членів Товариства і обирати їх до керівних органів (вводити до складу виборного органу нових членів власним рішенням даного органу без проведення додаткових виборів).


8. Висунення та обговорення кандидатур до виборних органів

8.1. Вибори органів проводяться, як правило, після розгляду та обговорення їх звітів та надання оцінки їх роботи.

8.2. Члени УТМР мають право обирати та бути обраним до органів управління і контрольних органів Товариства з урахуванням вимог, визначених Положенням про обрання до органів управління і контрольних органів Громадської організації «Українське товариство мисливців і рибалок», затвердженим постановою Всеукраїнської ради УТМР від 28.09.2016 № 18-1/2.

8.3. Не допускається висунення кандидатур до складу виборного органу осіб, які не є членами Товариства, а також знову прийняті в члени УТМР особи, які раніше були виключені з Товариства за браконьєрство та дії, які завдають матеріального збитку Товариству або матеріального та морального збитку окремим його членам (підстава – вимоги пункту 4.10 Статуту УТМР).

8.4. До складу виборного органу УТМР можуть бути висунуті також кандидатури із числа членів УТМР, які відсутні на зборах, конференціях, з’їзді. Висунуті кандидатури вносяться у порядку їх надходження на обговорення зборів, конференцій, з’їзду.

Учасники (делегати) загальних зборів, конференції, з’їзду мають право обговорювати всі кандидатури персонально у порядку їх надходження. Кожен учасник має право висловлюватися щодо запропонованих кандидатур, критикувати їх, подавати пропозиції про їх відвід.

Пропозиції про припинення висунення кандидатур до складу органу, що обирається, ставиться на голосування загальних зборів, конференції, з’їзду.

8.5. Щодо кандидатури, проти якої надійшов відвід, ставиться на голосування питання про включення чи виключення її до списку для проведення виборів.

Кандидатура, проти якої не надійшов відвід, на голосування не ставиться та включається до списку для проведення виборів.


9. Порядок проведення голосування

9.1. Після висунення кандидатур, перед початком голосування, загальними зборами, конференцією, з’їздом приймається рішення щодо способу (форми) голосування на виборах – відкрите (підняттям руки) чи закрите (таємне) (за допомогою бюлетенів).

9.2. Підрахунок голосів при проведенні голосування проводиться лічильною комісією (лічильниками), які обиралися у порядку, визначеному пунктом 6.3 цієї Інструкції.

Попередньо лічильна комісія на своєму організаційному засідання обирає голову та секретаря цієї комісії. Організаційне засідання та його результати оформлюються протоколом № 1 засідання цієї комісії (додаток 6). У ньому фіксується порядок і спосіб голосування, що доводиться до учасників голосування.

9.3. У голосуванні беруть участь лише безпосередньо присутні:

- на загальних зборах первинної організації (клубу) - члени даної організації (клубу);

- на конференції чи з’їзді – обрані на них делегати.

9.4. Відкрите голосування проводиться жестом піднятої вверх руки (делегати голосують шляхом підняття вверх мандату). Для кожної кандидатури підраховують всі голоси, які подані «за», «проти» та такі, що утрималися.

Результати відкритого голосування доводять загальним зборам, конференції, з’їзду та вносять до їх протоколу.

9.5. Закрите (таємне) голосування проводиться у такому порядку: перед початком голосування лічильна комісія готує бюлетені (додаток 7), у яких особи, які голосують, ставлять позначку проти прізвища кандидата, за якого вони голосують.

За постановою органу, що скликає загальні збори, конференцію, з’їзд, бюлетень може містити відомості про посаду включених до нього кандидатур.

9.6. Скриньки для голосування опечатуються лічильною комісією та встановлюються на відкритому місці поруч із закритою кабінкою (кімнатою), у якій учасник голосування (учасник загальних зборів, делегат конференції чи з’їзду) може таємно проставити свій голос у бюлетені перед опусканням його у скриньку. У кабінку (кімнату) допускаються для голосування особи лише по одному.

9.7. Кожному учаснику голосування видається по одному бюлетеню для голосування по кожному питанню. Особи, які є кандидатами, приймають участь у голосування, якщо вони є учасниками загальних зборів, делегатами конференції чи з’їзду із правом голосування.

9.8. Лічильна комісія видає бюлетені лише після засвідчення особи учасника голосування, який надає документ, що засвідчує його особу. Таким документом може бути паспорт громадянина України, дійсний членський квиток УТМР із вкладинкою. При наявності мандату у делегатів конференції, з’їзду, за рішенням лічильної комісії, що занесено до протоколу № 1 засідання цієї комісії, на мандаті робляться відмітки про одержання бюлетенів для голосування.

9.9. Кожний учасник голосування має право віддати свій голос лише за одного кандидата. Відданий голос зазначається проставленням знаку «+» чи «V» проти прізвища кандидата, за якого проголосував учасник голосування. Бюлетень, у якому голоси проставлені у декількох стовпчиках чи взагалі не проставлені, вважаються недійсними. Також вважаються недійсними бюлетені невстановленої форми, бюлетені незавірені печаткою, та такі, до яких особою, що голосує, дописані прізвища інших, не затверджених учасниками зборів, конференції, з’їзду як кандидати.

9.10. Після закінчення голосування, лічильна комісія розкриває скриньку для голосування з бюлетенями та проводить перевірку дійсності бюлетенів, що вкинуті до скриньки, та підрахунок результатів голосування, який оформлюється протоколом лічильної комісії (додаток 8). У протоколі обов’язково зазначається, скільки голосів набрав кожний із кандидатів.

9.11. Протокол підписується членами лічильної комісії. Якщо протокол не підписаний більшістю членів комісії, то він вважається недійсним, про що повідомляється голова зборів, конференції, з’їзду та їх президія для прийняття відповідного рішення.

9.12. За доручення лічильної комісії, її голова чи член оголошує учасникам зборів, конференції, з’їзду результати голосування, доповідаючи, скільки осіб брало участь у голосуванні, скільки бюлетенів визнано дійсними, а також називає, скільки голосів набрав кожний із кандидатів та прізвища кандидатів, які за результатами голосування вважаються обраними до складу виборного органу, до якого проводилися вибори.

9.13. За результатами доповіді лічильної комісії збори, конференція, з’їзд приймають протокольне рішення про визнання повноважень членів виборного органу, делегатів конференції, з’їзду або головою первинної організації (клубу), Всеукраїнської ради, рад Кримської республіканської, обласної, регіональної, районної, міжрайонної, міськрайонної, міської організації УТМР та їх президій, ревізійної комісії (ревізором).

9.14. У першу чергу проводяться вибори голови Всеукраїнської ради (ради Кримської республіканської, обласної, регіональної, районної, міжрайонної, міськрайонної, міської організації) УТМР. Обраний голова очолює подальше проведення засідання з’їзду (конференції).

9.15.У разі одночасного закритого (таємного) голосування за обрання кандидата:

- членом ревізійної комісії (ревізором);

- членом Всеукраїнської ради (ради Кримської республіканської, обласної, регіональної, районної, міжрайонної, міськрайонної, міської організації УТМР);

- делегатом на конференцію;

- делегатом на з’їзд,

для голосування видаються окремі бюлетені на кожну посаду.

10. Прикінцеві положення

10.1. Хід обговорення питань і рішень, що приймаються на засіданнях виборних органів, на загальних зборах, конференціях, з’їздах оформлюється (документується) протоколом засідання. Форма протоколу та порядок його складання встановлений Правилами організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 22.06.2015 за № 736/27181.

10.2. З метою виконання вимог пункту 4 частини четвертої статті 17 (Документи, що подаються заявником для державної реєстрації юридичної особи) Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», які вимагають для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу-громадське формування, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, подання документу, що підтверджує правомочність прийняття рішення відповідно до статуту УТМР про внесення змін до Єдиного державного реєстру, після закінчення конференції, з’їзду оформлюється відповідний документ, який підписується головуючим та секретарем конференції, з’їзду (додаток 9).

10.3.У протоколі зазначаються: назва організації (виборного органу) УТМР, назва заходу, якій документується, дата та місце проведення цього заходу, інформація про хід ведення засідань, прийняті рішення та результати голосування. Протокол складається на підставі записів секретаріату, стенограм, засобів аудіо-, відеозаписів засідання загальних зборів, конференцій, з’їзду, зроблених безпосередньо під час засідань, поданих текстів та тез доповідей і виступів, довідок, проектів рішень тощо.

10.4. Протокол складається не менше як у двох примірниках, один із яких залишається у органі, який проводив захід, а другий надається для ознайомлення вищестоящому органу. Протокол підписується головою загальних зборів (конференції, з’їзду) та секретарем.


Додаток 1

РЕЄСТР ДЕЛЕГАТІВ,

які прибули та зареєструвалися для участі у

____________________________________________________________________(назва конференції, з’їзду, для участі у яких обрані делегати)
____________________________________________________________________


(дата проведення конференції, з’їзду)

П/№

Відомості про делегата

Прізвище,
ім’я та
по батькові


Рік народження

Паспортні дані (серія та номер, ким та коли виданий)

Посада, місце роботи

Особистий підпис делегата


Голова президії ради
_____________________________ _____________ (_________________)


(назва організації, яка обирала делегатів) (підпис)
організації УТМРСекретар президії _____________ (_________________)

(підпис)
МПДодаток 2

ПРОТОКОЛ

засідання мандатної комісії

_________________________________________________________________

(загальних зборів, конференції, з’їзду та назва організації УТМР)

________________ № 1 __________________

(дата) (місце проведення)


ПРИСУТНІ:

1) члени мандатної комісії: ________________________________________________;

(прізвище, ім’я, по батькові)

_________________________________________________;

_________________________________________________;

2) представник президії зборів (конференції, з’їзду): ___________________________.

(прізвище, ім’я, по батькові)


СЛУХАЛИ:

Представник президії __________________________відкрив організаційне засідання

(прізвище, ім’я, по батькові)

мандатної комісії зборів, конференції, з’їзду ___________________________________

(назва організації УТМР)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про обрання голови мандатної комісії

2. Про обрання секретаря мандатної комісії

3. Про визнання повноважень делегатів


1. СЛУХАЛИ:

Представник президії __________________________ запропонував провести

(прізвище, ім’я, по батькові)

обрання голови та секретаря мандатної комісії відкритим голосуванням та запропонував обрати на посаду голови ________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)

який має досвід такої роботи.

ВИСТУПИЛИ:

Член мандатної комісії __________________________________________ погодився із

(прізвище, ім’я, по батькові)

пропозицією та запросив її підтримати

ПОСТАНОВИЛИ:

обрати головою мандатної комісії _________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: за - ___, проти - ___, утримались - ___.


2. СЛУХАЛИ:

Голова мандатної комісії _________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

запропонував обрати секретарем мандатної комісії______________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

ПОСТАНОВИЛИ:

обрати секретарем мандатної комісії _________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: за - ___, проти - ___, утримались - ___.


3. СЛУХАЛИ:

Голова мандатної комісії _________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Доповів про проведеною комісією перевірку повноважень (наданих документів) делегатів ________________________________________________________________.

(назва заходу)

Взагалі перевірено повноваження (документи) _____________ делегатів. З огляду на

(кількість)

перевірку членських квитків, пред’явлених делегатами, встановлено, що делегат

______________________________________ від _______________________________

(Прізвище І.Пб.) (назва організації, яка його обирала)

надав членський квиток, у якому не підтверджено сплату членських внесків за поточний рік, що свідчить про втрату зв’язку із Товариство (п. 4.6 Статуту УТМР), а згідно із вимогами п. 4.9 цього Статуту такі особи не можуть бути делегатами.

Пропоную визнати повноваження ____________ делегатів, окрім повноважень особи,

(кількість)

яка втратила зв’язок із Товариством.

ПОСТАНОВИЛИ:

Визнати повноваження делегатів, окрім представника __________________________

(назва організації, яку він представляє)

____________________________________

(Прізвище І.Пб.)


Голова мандатної комісії


(підпис)

Прізвище І.Пб.

Секретар мандатної комісії


(підпис)

Прізвище І.Пб.

Члени мандатної комісії


(підпис)

Прізвище І.Пб.


(підпис)

Прізвище І.Пб.Додаток 3


ЗРАЗОК ПОСВІДЧЕННЯ

делегата конференції (з’їзду)

організації УТМР____________________________________________________________________

(назва організації УТМР, яка обирала делегата)


ПОСВІДЧЕННЯ № _____

Прізвище________________________________________________________________

Ім’я_____________________________________________________________________

По баткові_______________________________________________________________
обраний делегатом _______________________________________________________


(назва конференції, з’їзду)

від _____________________________________________________________________

(назва організації, що видала посвідчення)

ПІДЛЯГАЄ ОБМІНУ НА МАНДАТ

Підпис і прізвище та ініціали особи,

яка видала мандат виданий _____________________(_________________________)

МП «____» ____________________ 20___ р.
Додаток 4


ЗРАЗОК МАНДАТА

делегата конференції (з’їзду)

організації УТМР____________________________________________________________________

(назва організації УТМР, яка проводить конференцію, з’їзд)


М А Н Д А Т № _____


Прізвище________________________________________________________________

Ім’я_____________________________________________________________________

По баткові_______________________________________________________________
є делегатом ______________________________________________________________


(назва конференції, з’їзду)


Голова мандатної

комісії _____________________(_________________________)

МП «____» __________________ 20___ р.

Додаток 5

СПИСОК ДЕЛЕГАТІВ,

обраних для участі у

____________________________________________________________________(назва конференції, з’їзду, для участі у яких обрані делегати)
____________________________________________________________________


(дата проведення конференції, з’їзду)

П/№

Відомості про делегата

Прізвище,
ім’я та
по батькові


Рік народження

Паспортні дані (серія та номер, ким та коли виданий)

Посада, місце роботи

Особистий підпис делегата


Голова президії ради
_____________________________ _____________ (_________________)


(назва організації, яка обирала делегатів) (підпис)
організації УТМР
МПДодаток 6

ПРОТОКОЛ

організаційного засідання лічильної комісії

_________________________________________________________________

(загальних зборів, конференції, з’їзду та назва організації УТМР)

________________ № 1 __________________

(дата) (місце проведення)


ПРИСУТНІ:

3) члени лічильної комісії: _________________________________________________;

(прізвище, ім’я, по батькові)

_________________________________________________;

_________________________________________________;

4) представник президії зборів (конференції, з’їзду): ___________________________.

(прізвище, ім’я, по батькові)


СЛУХАЛИ:

Представник президії __________________________відкрив організаційне засідання

(прізвище, ім’я, по батькові)

лічильної комісії зборів, конференції, з’їзду ____________________________________

(назва організації УТМР)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про обрання голови лічильної комісії

2. Про обрання секретаря лічильної комісії

3. Про порядок і спосіб голосування

1. СЛУХАЛИ:

Представник президії __________________________ запропонував провести

(прізвище, ім’я, по батькові)

обрання голови та секретаря лічильної комісії відкритим голосуванням та запропонував обрати на посаду голови ________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)

який має досвід такої роботи не перший раз.

ВИСТУПИЛИ:

Член лічильної комісії __________________________________ погодився із

(прізвище, ім’я, по батькові)

пропозицією та запросив її підтримати

ПОСТАНОВИЛИ:

обрати головою лічильної комісії _________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

2. СЛУХАЛИ:

Голова лічильної комісії _________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

запропонував обрати секретарем лічильної комісії______________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

ПОСТАНОВИЛИ:

обрати секретарем лічильної комісії _________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

3. СЛУХАЛИ:

Голова лічильної комісії _________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

доповів, що голосування запропоновано проводити закритим (таємним) голосуванням, бюлетені надруковані, прізвища кандидатів в них вписані, скринька підготовлена, її необхідно оглянути та опечатати у присутності членів лічильної комісії. Кабінка для голосування та списки учасників засідання (делегатів) підготовлені. Нагадав, що бюлетені будуть тільки після встановлення особи за паспортом чи дійсним квитком члена УТМР.

ПОСТАНОВИЛИ:

Підтримати та взяти до уваги та керівництва інформацію голови лічильної комісії. Доручити останньому оголосити учасникам зборів (конференції, з’їзду) протокол № 1 організаційного засідання лічильної комісії після підписання та в оригіналі передати секретаріату зборів (конференції, з’їзду).Голова лічильної комісії


(підпис)

Прізвище І.Пб.

Секретар лічильної комісії


(підпис)

Прізвище І.Пб.

Члени лічильної комісії


(підпис)

Прізвище І.Пб.


(підпис)

Прізвище І.Пб.

Додаток 7

ЗРАЗОК БЮЛЕТЕНЯ

ДЛЯ ЗАКРИТОГО (ТАЄМНОГО) ГОЛОСУВАННЯ


БЮЛЕТЕНЬ №________

для закритого (таємного) голосування з обрання

голови ради _____________________________________________

(організації УТМР)

«За»

Прізвище , ім’я по батькові кандидата

Посада

Примітка: зробіть позначку «+» або «V» проти прізвища кандидата, за якого Ви голосуєте

МПДодаток 8

ПРОТОКОЛ

засідання лічильної комісії

_________________________________________________________________

(загальних зборів, конференції, з’їзду та назва організації УТМР)

________________ № 2 __________________

(дата) (місце проведення)


ПРИСУТНІ:

Голова лічильної комісії ___________________________________________________;

(прізвище, ім’я, по батькові)

Секретар лічильної комісії: _________________________________________________.

Члени лічильної комісії: ___________________________________________________.

____________________________________________________;

____________________________________________________;


ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про результати закритого (таємного) голосування на виборах голови ради районної (обласної) організації УТМР.

2. Про результати закритого (таємного) голосування на виборах членів ради районної (обласної) організації УТМР.

3. Про результати закритого (таємного) голосування на виборах членів ревізійної комісії районної (обласної) організації УТМР.

4. Про результати закритого (таємного) голосування на виборах делегатів до (куди, якщо є потреба)___________________________________________________.

1. СЛУХАЛИ:

Голову лічильної комісії __________________________, який доповів, що на обліку

(прізвище, ім’я, по батькові)

_____________________________ організації УТМР перебуває ______ членів УТМР,

(назва організації)

обрано ___ делегатів конференції (з’їзду), присутні на конференції (з’їзді) ___ делегатів.

До бюлетенів для закритого (таємного) голосування на вибори голови ради районної (обласної) організації УТМР було висунуто таких кандидатів (вказати):_____________

_________________________________________________________________________.

Видано бюлетенів для голосування (кількість): ________________.

Під час розкриття скриньки виявлено _________ бюлетенів,

з них визнано недійсними ____________ бюлетенів.

В результаті підрахунку голосів у бюлетенях виявлено такі показники голосування:

1. ___________________________________________ отримав _______ голосів;

(прізвище, ім’я по батькові кандидата)

2. ___________________________________________ отримав _______ голосів;

3. ___________________________________________ отримав _______ голосів;

ПОСТАНОВИЛИ:

Визнати, що головою районної (обласної) організації УТМР обрано _________________________________________.

(прізвище, ім’я, по батькові)

2. СЛУХАЛИ:

(Аналогічно протокол заповнюється у пунктах 2-4 порядку денного).Голова лічильної комісії


(підпис)

Прізвище І.Пб.

Секретар лічильної комісії


(підпис)

Прізвище І.Пб.

Члени лічильної комісії


(підпис)

Прізвище І.Пб.


(підпис)

Прізвище І.Пб.
Додаток 9

ДОКУМЕНТ

що підтверджує правомочність прийняття рішення відповідно до Статуту УТМР про внесення змін до відомостей про громадське формування


_________________________________________________________________

(назва конференції, з’їзду та назва організації УТМР)

________________ __________________

(дата) (місце проведення)


Станом на “____” ______________ 2016 року на обліку в ____________________________________________________________________

(назва громадського формування)

перебувало _______ членів організації.

Обрано делегатами конференції (з’їзді) _________ осіб

Присутні на конференції (з’їзді) ________ осіб

Згідно із пунктом 6.1.3 (для конференції) або п. 6.11.1 (для з’їзду) Статуту УТМР конференція (з’їзд) визнаються правомочним.


Голова президії ради
_____________________________ _____________ (_________________)


(назва організації, яка проводила засідання) (підпис)
організації УТМР


Секретар_____________________ _____________ (_________________)


МП
 
Статус
Закрита.
Зверху