ДОГОВІР про співпрацю та взаємодопомогу між УТМР і КСУ

Статус
Закрита.

Яковлев В.А.

S-Moderator
Команда форуму
ДОГОВІР

про співпрацю та взаємодопомогу

м. Киiв 27.09.2010р

Всеукраїнська громадська організація «Кінологічна спілка України» (далі по тексту - КСУ, Спілка) в особі Президента Оніщенка Георгія Григоровича, який діє на підставі Статуту, та Всеукраїнська рада Українського товариства мисливців та рибалок (далі по тексту - УТМР), в особі голови Президії ВР УТМР Шуляра Миколи Степановича, якай діє на підставі Статуту, з другого боку (далі по тексту - Сторони), керуючись пп. 5.3, 5.4 чинного Статуту КСУ, ст.12 Закону України «Про об’єднання громадян» вiд 16.06.1992 N9 2460-XII, відповідно до листа УТМР №212 вiд 07.07.2010 та Договору про співпрацю між сторонами б/н від 04.04.1996 року, уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ТА ПРИНЦИПИ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом цього договору є врегулювання основних умов співпраці, визначення взаємних прав та обов'язків Сторін, задля досягнення спільної мети і завдань та реалізації спільних інтересів в сфері кінологічної діяльності з чистопородного мисливського собаківництва України.

1.2. При укладанні та виконанні цього договору, сторони керуються принципами добровільності, рівноправності, законності та справедливості.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН.

2.1. Спілка

2.1.1. Спілка має наступнi права:

• здійснювати діяльнiсть з розвитку чистопородного собаківництва України відповідно до Статуту Спілки, Статуту МКФта законодавства України;

• в разі необхідності одержувати від УТМР інформацію, що міститься у її племенній книзі собак мисливських порід, базі обліку племінних мисливських собак, заводів та розплідників- членів УТМР;

• спільно з УТМР приймати участь у виставках, виводках, польових випробуваннях та змаганнях мисливських собак

• проводити переатестацію експертів УТМР в експертів КСУ-МКФ.

Іншi права, надані Спілці її Статутом, регламентом та положеннями МКФ та чинним законодавством Украiни.

2.1.2. Спілка зобов'язується:

• не втручатись у внутрішню діяльність УТМР, інакше як в порядку та на умовах, передбачених цим договором та Статутом Спілки, Статутом УТМР;

• враховувати пропозиції УТМР при прийнятті внутрішнiх (довiдних) нормативно-правових актів Спілки, які стосуються мисливського собаківництва;

• використовувати племінні книги УТМР при веденні племінноi книги чистопородних собак КСУ, здійснюючи перевірку достовірності викладених у них данних;

• використовувати бази облiку мисливських собак, заводів та розплідників УТМР для ведення ідентифікаційної бази та банку даних чистопородних собак України;

• видавати родоводи міжнародного зразка МКФ індивідуальнимчленамУТМР, якібажаютьоформититакіродоводи, напiдставівнутрішніхродоводiвУТМРнаумовахтазгідноправилам, щодіютьвКСУ;

•сприятипроведеннюспiльнихзаходівСторiнзмисливськогособаківництва;

•сприятизалyченнюекспертiвтасуддів Спiлки та МКФ для проведення аналогічних заходів УТМР;

• не перешкоджати співробітництву УТМР з органами державної влади, місцевого самоврядування, юридичними чи фізичними особами з метою розвитку чистопородного мисливського собакгвництва;

• здійснювати іншу діяльність на досягнення спільноi мети i завдань в сфері кінологічної діяльності.

2.2. УТМР

2.2.1. УТМР має наступні права:

• здійснювати діяльність з розвитку мисливського собаківництва відповідно до свого Статуту, інших актів законодавства України та цього договору;

• приймати активну участь у заходах, що проводить КСУ;

• залучати експертів та суддiв Спілки та МКФ для проведения кінологічних заходів УТМР з мисливського собаківництва;

• забезпечувати ведения племінноi книги собак мисливсъких порiд УТМР, формувати базу облiку племінних мисливських собак членів УТМР;

• здійснювати видачу паспортів на собак мисливських порiд індивідуальним членам УТМР та Спілки відповідно до «Порядку видачі паспортiв» ;

• спільно зі Спілкою проводити виставки, виводки, польові випробування та змагання мисливських собак.

• iншi права, надані УТМР її Статутом, статутами Спілки, МКФ та чинним законодавством Украiни. 2.2.2 УТМР зобов'язуєтъся:

• не втручатись у внутрішню діяльність Спілки інакше як в порядку та на умовах, передбачених цим договором, статутом Спілки та МКФ;

• передавати на вимогу Спілки дані про походження собаки з племінноi книги собак мисливських порiд УТМР, баз облiку племінних собак у Спілку для внесения їх в племінну книгу чистопородних собак КСУ;

• сприяти проведенню спільних заходів Сторін з мисливського собаківництва;

здійснювати іншу діяльність на досягнення спільної мети і завдань в сфері кінологічної дiяльності.

2.3. Члени Сторiн мають право приймати участь у внутрішніх заходах та діяльності одна одної. В разі необхідності члени УТМР мають право проводити оформленнямету мисливських собак через КСУ, згідно «Племінного положення КСУ», при наявностi у плідників родовідних документів признаних в системі PCI, якщо їх власники є членами КСУ.

3. МАЙНОВI ВIДНОСИНИ ТА ГРОШОВІ РОЗРАХУНКИ МІЖ СТОРОНАМИ.

3.1. Сторони є фінансово та структурно незалежними організаціями.

3.2. За видачу внутрішніх родоводiв та інших племінних документів члени УТМР сплачують кошти УТМР в розмірах i в порядку, встановлених УТМР.

3.3. За видачу родоводiв міжнародного зразка МКФ індивідуальні члени УТМР сплачують кошти безпосередньо Спілці в розмірі і порядку, встановленних Спілкою. При цьому обмін внутрішніх родоводів зразка МКФ здійснюється Головним управлінням Спілки або через відділення КСУ, зідно з Племінним положенням КСУ.

3.4. Кошти, отримані від проведення спільних заходів, Сторони розподіляють між собою пропорційно коштам, витраченими кожною зі сторін на підготовку і проведення кожного заходу, або іншим способом, визначеним в окремому договорі

3.5. Всi грошові розрахунхи між сторонами здійснюються в безготівковій формі.

4. ВІДПОВIДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

4.1. У випадку порушення цього договору, до Сторін можуть бути застосовані наступні caнкцiї:

• попередження;

• розірвання договору.

4.2. У випадку виявлення порушення договору однією зі Сторін, інша має право надіслати їй письмове попередження та висунути розумний строк для усунення виявленого порушення. Iнша Сторона має право добровільно усунути виявлене порушення, або надати письмове пояснення із вмотивованою відмовою.

4.3. У випадку невиконання вимоги, викладеної в попередженні відповідно до п.4.2. цього договору, та неприйняття вмотивованої відимови, Сторона має право поставити перед своїм уповноваженим органом питання про розірвання цього договору.

4.4. Жодна зі Сторiн не відповідає запорушення, вчинене її індивідуальним або колективним членом відносно іншої Сторони. У випадку виявлення такого порушення, питания щодо відповідальності винної особи вирішується відповідно до Статуту Сторони, членом якої є відповідна особа, або за погодженням Сторiн. Відповідальність членів Сторiн носить індивідуальний характер.

4.5. Розбіжності, що виникають при виконанні цього договору, вирішуються шляхом проведення письмових переговорів, або через звернення до Конфліктної комісії Спілки чи Президії УТМР, а в разі неможливості врегулювання ix вказаним шляхом, вирішyються у судовому порядку.

5. СТРОК ДІЇ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ.

5.1. Договір укладається на 3-річний термін, з наступною пролонгацією, автоматично, якщо нема заперечення жодної із сторiн. Цей договiр набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими особами та скріплення печатками Сторiн.

5.2. Договір може бути розірваний за взаємною згодою Сторiн, яка оформлюється рішенням керівних органів Сторiн з підписанням про це письмової угоди не пізніше ніж за місяць до припинення договору, або одною із сторін за умови письмового попередження іншої сторони у строк не пізніше як за місяць.

Б. ПЕРЕХIДНI ПОЛОЖЕННЯ.

6.1. Договір визначає перелік умов співпраці УТМР зі Спілкою та взаємних обов'язків Сторiн.

6.2. Всі зміни i доповнення у цей договiр вносяться додатковими угодами тільки за письмовою згодою обох Сторiн.

6.3. Взаємовідносини Сторiн, не врегульовані цим договором, регулюються статутами Сторiн, Статутом, регламентом та положеннями МКФ, чинним законодавством України.

6.4. Цей договiр складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони.

7. ЮРИДИЧНI АДРЕСИ СТОРIН

ВГО "Кінологічна спілка України" Всеукраїнська рада Українського

товариства мисливців та рибалок

Президент КСУ Оніщенко Г.Г. Голова Президії Шуляр М.С.

печатка підпис печатка підпис
 
Статус
Закрита.
Зверху