Положення про первинну організацію (клуб) УТМР

Тема у розділі 'документи', створена користувачем Яковлев В.А., 24 січ 2017.

Статус теми:
Закрита.
 1. Яковлев В.А.

  Яковлев В.А. S-Moderator Команда форуму

  УВАГА! ПОПЕРЕДЖАЮ, ЩО ПОСТАНОВА і ПОЛОЖЕННЯ НАБИРАЮТЬ ЧИННОСТІ З 31.12.2017!!!
  П О С Т А Н О В А


  Всеукраїнської ради УТМР  28 вересня 2016 року № 31-2/3 м. Київ


  Про затвердження Положення про
  первинну організацію (клуб) Громадської


  організації «Українське товариство

  мисливців і рибалок»
  Керуючись пунктом 5.1 Статуту УТМР, президія Всеукраїнської ради УТМР


  ПОСТАНОВЛЯЄ:


  1. Затвердити Положення про первинну організацію (клуб) Громадської організації «Українське товариство мисливців і рибалок» (додається).

  2. Заступнику голови президії Всеукраїнської ради УТМР (Скорий М.А.) довести цю постанову та затверджене Положення до голів президій рад обласних організацій УТМР у термін до 05 жовтня 2016 року.

  3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Всеукраїнської ради УТМР від 28.03.2007 № 8-4/1 «Про затвердження Положення про первинну організацію Українського товариства мисливців і рибалок».

  4. Ця постанова набирає чинності з 31 грудня 2017 року, до якого необхідно привести організаційну структуру первинних організацій (клубів) у системі Товариства у відповідність до вимог частини другої пункту 5.1 Статуту УТМР (реорганізувати наявні первинні організації (клуби) УТМР до чисельності не менше 15 членів Товариства).

  5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на голову президії Всеукраїнської ради УТМР (Шуляр М.С.).  Голова президії
  Всеукраїнської ради УТМР
  М.С. Шуляр
  Заступник голови-
  секретар президії
  М.А. Скорий

  ПОЛОЖЕННЯ

  про первинну організацію (клуб) Громадської організації «Українське

  товариство мисливців і рибалок»


  1. Загальні положення


  Основною ланкою Громадської організації «Українське товариство мисливців і рибалок» є первинна організація (клуб).

  Президії рад Кримської республіканської, обласних, міських, регіональних, районних, міжрайонних, міськрайонних організацій УТМР своїм рішенням можуть створювати, а також ліквідовувати чи реорганізовувати первинні організації (клуби) УТМР, які не є відокремленими підрозділами Товариства та діють без статусу юридичної особи.

  Первинні організації (клуби) УТМР створюються з метою:

  - охорони, відтворення, збереження, раціонального використання державного мисливського фонду, захист спільних інтересів своїх членів, проведення полювання, любительського і спортивного рибальства;

  - проведення організованих спортивних заходів, біотехнічної роботи у мисливських угіддях;

  - ефективного розвитку мисливського господарства в закріплених за Товариством мисливських угіддях;

  - впорядкування та розвитку спортивного мисливства та рибної ловлі як засобів масового активного відпочинку.

  Основними завданнями первинної організації (клубу) УТМР є:

  а) виховання у членів Товариства почуття любові і дбайливого ставлення до природи, високої відповідальності за приналежність до Товариства, суворого дотримання Статуту УТМР;

  б) роз’яснення серед членів Товариства і місцевого населення ролі сучасного мисливського господарства в справі збереження диких тварин та середовища їх існування. Виховання у членів УТМР почуття патріотизму, бережливого ставлення до рідної природи, раціонального використання мисливської фауни та водних живих ресурсів;

  в) сприяння розвитку мисливства та полювання, стендової стрільби та любительської спортивної риболовлі;

  г) організація участі членів УТМР у проведенні біотехнічних заходів в угіддях, заходів по охороні і відтворенню мисливських тварин, збагаченню їх видового складу, збільшенню риби, інших водних ресурсів;

  д) добування в установленому законом порядку мисливських тварин, риби інших водних живих ресурсів, а також хижих та шкідливих тварин;

  є) участь в охороні мисливських угідь, боротьба з браконьєрством та іншими порушеннями правил полювання і рибної ловлі.

  Всі фінансово-господарські питання первинні організації (клуби) УТМР вирішують через ради міських, регіональних, районних, міжрайонних, міськрайонних організацій УТМР.

  Згідно п.8.7 Статуту УТМР частина коштів від сум вступних і членських внесків за рішенням рад Кримської республіканської, обласних, міських, регіональних, районних, міжрайонних, міськрайонних організацій УТМР, які діють із статусом юридичної особи, можуть направлятися на фінансування заходів первинних організацій (клубів) УТМР з метою забезпечення виконання статутних вимог.

  Діяльність первинних організацій (клубів) УТМР регламентуєтьсяїх Положенням, затвердженим президією Всеукраїнської ради УТМР.


  2. Створення первинних організацій УТМР


  Первинні організації (клуби) УТМР створюються при наявності не менше 15 членів УТМР, які, як правило працюють на одному підприємстві, в установі, організації незалежно від форми власності та виду господарювання, селянських господарствах або проживають в одній місцевості.

  Створена первинна організація (клуб) УТМР може мати приміщення для куточка мисливців та рибалок, призначення якого – пропаганда охорони природи та відтворення фауни, проведення зборів та засідань ради первинної організації (клубу) УТМР, а також занять та бесід з членами Товариства.

  При створенні первинної організації (клубу) УТМР міські, регіональні, районні, міжрайонні, міськрайонні організації УТМР забезпечують, по можливості, її колектив мисливськими угіддями для здійснення всього комплексу мисливсько-господарських робіт.

  Первинні організації (клуби) УТМР, які не забезпечуються мисливськими угіддями одноосібно, закріпляються за іншими мисливськими господарствами або об’єднуються із іншими первинними організаціями (клубами) УТМР для спільної участі в мисливсько-господарських заходах та проведенні полювання.

  Створеній первинній організації (клубу) УТМР рішенням президій рад

  Кримської республіканської, обласних, міських, регіональних, районних, міжрайонних, міськрайонних організацій УТМР надається назва або номер, визначаються ділянки мисливських угідь, необхідна документація, інструкція, посібник, бланки відомостей, книга обліку і т. ін.

  Граничну кількість членів первинної організації (клубу) УТМР встановлюють президії рад Кримської республіканської, обласних, міських, регіональних, районних, міжрайонних, міськрайонних організацій УТМР

  виходячи з наявності мисливських угідь та умов організаційно-масової роботи. Для упорядкування організаційної та масової роботи серед членів Товариства всередині крупних первинних організацій (клубів) УТМР можуть бути створені бригади цехові, сільські і т.ін.). В одній первинній організації (клубі) може бути до п'яти бригад.

  З метою упорядкування користуванням мисливськими угіддями, забезпечення їх охорони та залучення всіх мисливців до біотехнічних заходів та господарських робіт рекомендується спільне користування мисливськими угіддями закріпленими за користувачами УТМР або їх об'єднання в одну первинну організацію (клуб) за бригадним принципом.

  Первинна організація (клуб) може бути ліквідована чи реорганізована:

  за рішенням президій рад Кримської республіканської, обласних, міських, регіональних, районних, міжрайонних, міськрайонних організацій УТМР, основою для якого є невиконання первинною організацією (клубом) статутних вимог.


  3. Загальні збори первинної організації УТМР


  Вищим органом первинної організації (клубу) УТМР є загальні збори, які скликаються головою первинної організації (клубу) УТМР в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік.

  Загальні збори первинної організації (клубу) УТМР мають такі повноваження:

  а) обирають на альтернативній основі строком на 7 років голову первинної організації (клубу) УТМР, ревізора, раду, а також делегатів на районну, міжрайонну, міськрайонну, міську, регіональну конференцію.

  Голова первинної організації (клубу) УТМР затверджується президіями рад Кримської республіканської, обласної, міської, регіональної, районної, міжрайонної, міськрайонної організації УТМР, якою була створена відповідна первинна організація (клуб) УТМР. У випадках бездіяльності, грубих порушень Статуту ця ж президія може звільняти його від виконання обов’язків голови цієї первинної організації (клубу) УТМР;

  б) розглядають і затверджують плани роботи первинної організації (клубу) УТМР, заслуховують звіти ради та ревізійної комісії (ревізора) і приймають рішення з питань їх діяльності;

  в) приймають осіб у члени Товариства та виключають з нього;

  г) розглядають інші питання, пов’язані з роботою первинної організації (клубу) УТМР з виконання статутних завдань.

  5.4.2. Загальні збори первинної організації (клубу) УТМР вважаються правомочними, якщо на них присутні більше половини членів УТМР, які стоять на обліку. Рішення приймається відносною (простою) більшістю голосів від числа присутніх членів первинної організації (клубу) УТМР.


  4. Діяльність первинної організації УТМР


  Відповідно до п.5.5 Статуту у період між загальними зборами діяльністю первинної організації (клубу) УТМР керує його голова.

  Голова первинної організації (клубу) УТМР на підставі наданих йому повноважень:

  а) сприяє забезпеченню правильного ведення мисливського господарства в угіддях, участі членів організацій у заходах щодо охорони і відтворення мисливських тварин, риби, інших водних живих ресурсів проведенню біотехнічних і інших мисливсько-господарських робіт;

  б) веде облік членів первинної організації (клубу) УТМР, мисливських собак, ловчих звірів і птахів, а також сприяє веденню обліку мисливських тварин в мисливських угіддях;

  в) проводить культурно-виховну роботу з членами первинної організації (клубу) УТМР, пропагує серед населення мисливство та полювання, а також рибальський любительський спорт, дбайливе ставлення до природних багатств;

  д) організовує участь членів УТМР у виконанні біотехнічних заходів, в оглядах і конкурсах, які проводять ради районних, міжрайонних, міськрайонних, міських організацій Товариства, виставки мисливських трофеїв, сувенірів, мисливського та рибальського спорядження та приладдя, сприяє боротьбі з браконьєрством;

  г) проводить підготовку осіб, які вступають у члени Товариства, виносить заяви про прийом в члени Товариства на розгляд загальних зборів первинної організації (клубу) УТМР;

  е) здійснює заходи з дотримання законодавства під час полювання і рибної ловлі;

  є) розробляє плани заходів організації та виносить їх на розгляд загальних зборів членів первинної організації (клубу) УТМР.


  5. Рада первинної організації УТМР  - сприяє забезпеченню правильного ведення мисливського господарства в угіддях, участь членів організацій у заходах щодо охорони і відтворення мисливських тварин, збагачення рибних ресурсів, проведення біотехнічних заходів та інших мисливсько-господарських робіт;

  - веде облік членів організації, мисливських собак, а також сприяє веденню обліку звірів і птахів в мисливських угіддях;

  - проводить культурно-виховну роботу з членами первинної організації (клубу) УТМР, веде пропаганду серед населення про мисливський і рибальський любительський спорт, дбайливе ставлення до природних багатств;

  - організовує полювання, риболовлю, участь членів УТМР у виконанні біотехнічних заходів, колективне змагання зі стрільби і любительської спортивної риболовлі, здійснює охорону мисливських та рибальських угідь, сприяє боротьбі з браконьєрством;

  - організовує участь членів УТМР в оглядах та конкурсах, виставках мисливських трофеїв, сувенірів, мисливського і рибальського спорядження і приладдя;

  - здійснює серед членів Товариства роз’яснювальну роботу за дотриманням вимог природоохоронного законодавства правил полювання і рибної ловлі;

  - розробляє заходи щодо діяльності первинної організації (клубу) УТМР, готує питання про виключення із членів УТМР, заохочення їх і виносить їх на розгляд загальних зборів членів Товариства.

  Рада первинної організації (клубу) УТМР звітує про свою діяльність за звітний період на звітно-виборних зборах первинної організації (клубу) УТМР, а також щорічно звітує про проведену роботу перед міською, регіональною, районною, міжрайонною, міськрайонною організаціями УТМР.


  6. Планування


  Діяльність первинної організації будується на основі річного та квартального планування.

  Плани заходів розробляються головою первинної організації (клубу) УТМР на підставі наданих йому повноважень і виносяться на розгляд загальних зборів членів первинної організації (клубу) УТМР.

  Річний план передбачає проведення зборів первинної організації та засідань ради; масово-виховну роботу та розповсюдження засобів наглядної агітації, охорону мисливських угідь, участь членів первинної організації (клубу) УТМР в біотехнічних заходах, господарських та інших роботах в угіддях, облік дичини, проведення полювання, спортивні та культурно-масові заходи.

  Квартальне та поточне планування є частиною річного плану і повинно бути направлене на рішення найближчих задач, що стоять перед первинною організацією (клубом) УТМР, таких як: відкриття полювання, заготівля та викладення кормів, відстріл шкідливих хижаків та птахів, боротьба з браконьєрством і т.ін.

  Голова первинної організації (клубу) УТМР періодично звітує перед радою, регіональною, районною, міжрайонною, міськрайонною, міською організаціями УТМР про виконання планів та основних статутних завдань.


  7. Прийняття в члени первинної організації (клубу) УТМР


  Членами Товариства можуть бути особи, які досягли 18 років (для мисливців) і 16 років (для рибалок), визнають Статут Товариства, перебувають на обліку в одній із первинних організацій (клубі) УТМР та бажають займатися полюванням, спортивним та любительським рибальством і своєчасно сплачують членські внески.

  Товариство має юнацькі секції, до них приймаються юнаки та дівчата, які досягли 14 років.

  Прийом до членів УТМР здійснюється на підставі особистої заяви особи, яка бажає вступити до Товариства. Заява розглядається на загальних зборах первинної організації (клубу) УТМР або президіями рад міської, регіональної, районної, міжрайонної, міськрайонної організації УТМР у відповідності до Статуту УТМР.

  Члени юнацьких секцій Товариства, які досягли 18 років та успішно пройшли навчання за програмою, затвердженою президією Всеукраїнської ради УТМР, приймаються в члени Товариства за рекомендацією бюро секції у порядку, передбаченому п.4.2 Статуту УТМР, без сплати вступних внесків, без збереження загального стажу перебування у Товаристві.

  Члени інших мисливсько-рибальських товариств України, іноземних держав приймаються у члени Товариства в порядку, передбаченому
  п.п. 4.2, 4.3 Статуту УТМР, без сплати вступних внесків, із збереженням загального мисливського та рибальського стажу.

  Членський квиток УТМР дійсний з фотографією члена Товариства, а також картки вкладенки, які повинні бути завірені підписом голови міської, регіональної, районної, міжрайонної, міськрайонної організації УТМР і скріплені відповідною печаткою.

  У випадку втрати членського квитка видається новий квиток після сплати вартості бланка членського квитка УТМР.

  Член УТМР зобов’язаний бути на обліку в одній із первинних організацій (клубі) УТМР та брати активну участь в її роботі.

  При зміні місця проживання або місця роботи знятися з обліку і в місячний строк після прибуття на нове місце проживання або переходу на нове місце роботи стати на облік в первинній організації (клубу) Товариства.

  Особи, прийняті в члени УТМР сплачують вступні членські внески, які затверджуються президією Всеукраїнської ради УТМР та членські внески в розмірах, встановлених президіями рад обласних, Київської міської, Севастопольської регіональної організації УТМР. Членські внески, сплачуються повністю до 1 липня за поточний календарний рік.

  Члени Товариства, які без поважних причин своєчасно не сплатили членських внесків, вважаються такими, що вибули, і можуть бути знову прийняті в члени Товариства на загальних підставах.


  8. Діяльність ревізійної комісії


  Контрольними органами Товариства є ревізійна комісія Товариства, ревізійні комісії відокремлених підрозділів (Кримської республіканської, обласних, міських, регіональних, районних, міжрайонних, міськрайонних організацій) Товариства. У первинних організаціях (клубах) УТМР, які нараховують не менше 50 осіб, обирається ревізор.

  Ревізора обирають на альтернативній основі на загальних зборах первинної організації (клубу) УТМР відкритим голосуванням строком на
  7 років.

  Компетенція ревізійних комісій та ревізорів визначається відповідним Положенням про ревізійні комісії, яке затверджується Всеукраїнською радою УТМР.

  Члени ради первинної організації (клубу) УТМР не можуть бути обраними ревізором.

  Ревізор приймає участь в засіданнях ради з правом дорадчого голосу. В своїй роботі ревізор підзвітний загальним зборам первинної організації (клубу) УТМР.

  Ревізор у своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом УТМР, рішеннями з’їздів, конференцій та зборів, Положенням про ревізійні комісії УТМР, а також рекомендаціями державних контрольних органів.

  Ревізор повинен не менше одного разу на рік проводити документальну ревізію діяльності первинної організації (клубу) УТМР та доповідати про результати перевірки загальним зборам . Ревізії також проводяться при зміні голови первинної організації (клубу) та ліквідації організації.

  Ревізія проводиться з питань:

  - виконання річних заходів розвитку мисливського господарства на закріпленій дільниці (наявність дичини, біотехнічних споруд, заготовлених кормів тощо);

  - виконання річних планів з організаційно-масової роботи (стан засобів масової наочної агітації, проведення зборів, збір членських внесків, прийняття до членів Товариства тощо);

  - правильності сплати членських внесків в розмірах, які встановлені Статутом УТМР для різних категорій членів УТМР, відповідність чисельності членів УТМР, які сплатили членські внески по відомості чисельності членів, які стоять на обліку в організації УТМР.

  - дотримання законодавчих норм відповідно до Законів України, вимог Статуту УТМР, а також виконання рішень вищестоящих органів Товариства;

  - ведення документації та її оформлення;

  - витрачання та використання матеріальних цінностей та грошових коштів (кормів, будівельних матеріалів, коштів, що надаються місцевими організаціями Товариства).

  Рада первинної організації (клубу) УТМР повинна надавати допомогу ревізору в проведенні перевірок та надавати всі необхідні документи. Для надання допомоги в проведенні перевірки ревізор за домовленістю може залучати членів первинної організації.

  Після закінчення перевірки ревізор складає акт, передає його раді первинної організації (клубу) УТМР та викладає свої зауваження. Рада в двохтижневий строк повинна розглянути акт ревізійної комісії та прийняти відповідне рішення.


  9. Документація, майно і засоби первинної

  організації (клубу) УТМР, взаємовідносини з вищестоящою

  організацією УТМР


  Вся документація, зберігаються у голови первинної організації УТМР.

  Основним документом первинної організації (клубу) УТМР, є:

  - журнал обліку роботи первинної організації (клубу) УТМР, який ведеться головою у повній відповідності до запропонованих у ньому форм.

  Зазначений журнал ведеться протягом 7-ми років до повного використання, і зберігається ще 5 років, після ревізії - знищується по акту.

  Крім журналу обліку роботи в первинній організації (клубу) УТМР передбачається ведення (наявність) таких документів; протоколи загальних зборів, засідань рад, копії відомості сплати членських внесків, акти ревізора, керівні документи, статут УТМР, вказівки, рішення, постанови вищестоящих організацій УТМР.

  Термін їх зберігання 10 років (крім Статуту УТМР), після чого знищуються.

  Журнали, книги обліку повинні бути пронумеровані, прошнуровані, скріпленні печаткою міських, регіональних, районних, міжрайонних, міськрайонних організацій УТМР та підписом голови первинної організації (клубу). Копії документів: протокол зборів, звіт про проведену роботу, відомість про чисельність мисливських тварин, відомість добутої дичини і відстрілу шкідливих тварин і т.ін. в 10 денний строк після їх складення передаються в місцеву організацію УТМР.

  У випадках припинення діяльності первинної організації (клубу) УТМР вся документація передається до міської, регіональної, районної, міжрайонної, міськрайонної організації УТМР.

  Матеріальна база первинної організації (клубу) УТМР створюється добровільно працею членів УТМР і може складатися: із кімнати (куточка) мисливця з засобами агітації, пропаганди, меблі, а також будинку в угіддях з усіма приналежностями, кормосховища, годівниць, солонців, і інше, які знаходяться на балансовому обліку міських, регіональних, районних, міжрайонних, міськрайонних організацій УТМР.

  У разі ліквідації первинної організації (клубу) УТМР вся матеріальна база залишається за міською, регіональною, районною, міжрайонною, міськрайонною організацією УТМР і передається в подальшому іншій первинній організації, за якою буде закріплено дана мисливська ділянка.

  Міська, регіональна, районна, міжрайонна, міськрайонна організації УТМР направляє і контролює діяльність первинних організацій (клубів) УТМР, делегує своїх представників на основні заходи (звітні збори, засідання ради, змагання та інше), які проводяться первинними організаціями (клубами) УТМР.

  Якщо члени Товариства розформованої первинної організації (клубу) УТМР не стали на облік протягом року в іншу первинну організацію (клуб), питання їх перебування в членах УТМР виноситься на засідання президії міської, регіональної, районної, міжрайонної, міськрайонної організації Товариства.

  Суперечки, що можуть виникнути в стосунках між первинними організаціями (клубами) УТМР вирішуються міською, регіональною, районною, міжрайонною, міськрайонною організацією УТМР, а протиріччя між останніми і первинною організацією (клубом) УТМР – обласною організацією Товариства.
   
 2. Safari
Статус теми:
Закрита.

Поділитися цією сторінкою